Strona główna        Mapa strony       Webmaster 
MENU
 
JEDNOSTKA
   REALIZUJĄCA PROJEKT
   Opis jednostki
   Zespół
   Mapka dojazdu
 
FIRMA
 
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o.
Wydział Realizacji Projektu Funduszu Spójności
ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
NIP: 1040000159
e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
tel. 068 4519 300-302
fax 068 4519 340
 
 
Ostatnia aktualizacja tej strony:
2009-10-23 08:27
Odwiedzin:
 
 
ZWiK Powrót na stronę główną ZWiK
 
 
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT » Zespół

Zespół JRP - Struktura wydziału

 • mgr inż. Beata Jilek - Pełnomocnik Spółki ds. Realizacji Projektu "Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Gminy Świdnica", Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

kontakt: tel. 068 45-19-300, bjilek@zwik.zgora.pl

 • Nadzoruje prace i poprawność działania Wydziału Realizacji Projektu Funduszu Spójności - JRP.
 • Zapewnia realizację projektu zgodnie z zasadami zawartymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w prawie polskim.
 • Zapewnia odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitoruje jego realizację poprzez JRP.
 • Zapewnia ciągłość finansowania Projektu ze środków Funduszu Spójności, pożyczek zaciąganych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej,
  w Banku Ochrony Środowiska oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej, a także ze środków własnych Spółki.
 • Sygnuje dokumenty.
 • Zapewnia przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych
  i zewnętrznych.
 • Nadzoruje przygotowanie i realizację umów związanych z wdrażaniem Projektu.
 • Reprezentuje "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację" Sp. z o.o. jako Beneficjenta Końcowego Środków z Funduszu Spójności.
 • Bierze udział w obradach Komitetu Monitorującego Fundusz Spójności.
 • mgr inż. Jan Markowski - Zstępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

kontakt: 068 45-19-300, jmarkowski@zwik.zgora.pl

 • Zastępuje Pełnomocnika ds. realizacji Projektu podczas jego nieobecności.
 • Wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Pełnomocnika.
 • mgr inż. Krystyna Sterna - Kierownik Wydziału Realizacji Projektu Funduszu Spójności

kontakt: tel. 068 451-29-50 , ksterna@zwik.zgora.pl

 • Kieruje, koordynuje i nadzoruje prace JRP.
 • Przygotowuje strategię realizacji Projektu.
 • Przygotowuje i aktualizuje: Wykaz Przetargów, Harmonogram Procedur Przetargowych, Plan Płatności, Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
  i Wyliczenia Efektu Ekologicznego.
 • Organizuje prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowych.
 • Zapewnia warunki pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów.
 • Opiniuje korespondencje i dokumenty przygotowane w JRP.
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania i raporty z przebiegu i realizacji Projektu.

Koordynatorzy poszczególnych Zadań Projektu:

 • Opracowują Wykazy Przetargów, Harmonogram Procedur Przetargowych, Plan Płatności, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Wyliczenia Efektu Ekologicznego.
 • Przygotowują i weryfikują dokumentacje przetargowe.
 • Współpracują z wykonawcami.
 • Przygotowują sprawozdania do NFOŚiGW.
 • Sprawdzają pod względem formalnoprawnym i rachunkowym faktury oraz świadectwa płatności wystawiane przez Inżyniera.
 • Biorą udział przy rozliczaniu finansowym i rzeczowym Projektu oraz przy przekazaniu zakończonych zadań do eksploatacji.
 • Odpowiadają za przydzielone im poszczególne zadania (dokładnie ujęte
  w Harmonogramie Realizacji Projektu).
 • mgr inż. Melania Miałkowska-Kopciuch

kontakt: tel. 068 451-29-51, mkopciuch@zwik.zgora.pl
Nadzoruje:

 • Zadanie nr 8 - Opracowanie pięciu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawców robót dla pięciu zadań realizowanych w ramach Projektu
  Nr 2004/PL/16/C/PE/029 "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry
  i Świdnicy" współfinansowanego z środków Funduszu Spójności.
 • Zadanie nr 5 - Budowa i renowacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Zielonej Górze, obejmuje podzadania:
  1. Renowacja kanalizacji na terenie m. Zielona Góra - ulice: Długa, Jaskółcza-1Maja, 1Maja-Dąbrówki, Dzika, Konstytucji 3 Maja-Mickiewicza, Jana z Kolna, Dąbrówki, Kupiecka, Wyszyńskiego, Staszica, Wyspiańskiego, Chrobrego, Bema, Reja, Zamenhofa, Energetyków-Elektronowa, Elektronowa, Sikorskiego-Ogrodowa do Twardowskiego, Twardowskiego-Konstytucji 3 Maja, Lwowska
  3. ul. Sulechowska - kanalizacja sanitarna
  4. os. Mazurskie -sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa
  6 a. os. Jędrzychów I - kanalizacja sanitarna - ul. Jagodowa, Winna, Jęczmienna, Konopna, Rzepakowa, Rolnicza, Jarzębinowa, Pszenna, Żytnia
  6 d. os. Jędrzychów V- kanalizacyjna sanitarna (gr. i tł.) - ul. Zawiszy Czarnego, Jałowcowa, Słowicza, Budowlana
 • mgr inż. Małgorzata Pietrzyńska

kontakt: tel. 068 451-29-52, mpietrzynska@zwik.zgora.pl
Nadzoruje:

 • Zadanie nr 2 - Budowa i renowacja systemu wodno- kanalizacyjnego w Zielonej Górze, obejmuje podzadania:
  1. Renowacja kanalizacji na terenie m. Zielona Góra ulice: Podgórna, Jaskółcza, Szafrana, Kopernika, ul. Zjednoczenia-Energetyków, Botaniczna, Kożuchowska
  2. ul. Sikorskiego - kolektor odciążający (ogólnospławny)
  5 a. os. Słowackiego - kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna
  5 b. os. Słowackiego - kanalizacja deszczowa
  6 c. os. Jędrzychów III - kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna.) -
  ul. Kaczeńcowa, Kalinowa, Słonecznikowa, Rumiankowa, Tulipanowa, Jaśminowa, część ul . Rezedowej, Liliowej, Mieczykowej
  8. os. Ogrodnictwo - kanalizacja sanitarna
  11. UZ - Wydział Artystyczny - kanalizacja sanitarna i deszczowa
  13. Campus A - kanalizacja sanitarna i deszczowa, odbudowa trzech zbiorników małej retencji
 • mgr inż. Krzysztof Mielnik

kontakt: tel. 068 451-29-54, kmielnik@zwik.zgora.pl
Nadzoruje:

 • Zadanie nr 6 - Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zielona Góra
  i w Gminie Świdnica, obejmuje podzadania:
  15. Przylep - kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna)
  16. Stary i Nowy Kisielin - kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i tłoczna)
  17. Wilkanowo - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna (grawitacyjna
  i tłoczna)
 • inż. Norbert Jaworski

kontakt: tel. 068 451-29-53, njaworski@zwik.zgora.pl
Nadzoruje:

 • Zadanie nr 1 - Osiedle Chynów - kanalizacja sanitarna I etap, obejmujące podzadanie:
  7a. os.Chynów - kanalizacja sanitarna I etap - Spalony Las do Trasy Północnej,
  ul. Truskawkowa, Chynowska, Jesienna, Łężycka
 • Zadanie nr 1a - Wdrażanie Projektu Inżynier - nadzór nad wdrażaniem Zadania nr 1.
 • Zadanie nr 3 - Budowa systemu kanalizacji w Zielonej Górze, obejmuje:
  6 b. os. Jędrzychów I - kanalizacja sanitarna (gr. i tł.) - ul. E. Plater, Parkowa,
  os. Wygoda, os. Robotnicze
  7 b. os. Chynów - kanalizacja sanitarna II etap
  7 c. os. Chynów - kanalizacja deszczowa i zbiornik
  12. UZ - Centrum Astronomii - kanalizacja sanitarna i deszczowa
  14. UZ - Campus B - kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • inż. Łukasz Andrzejewski

kontakt: tel. 068 451-29-56, landrzejewski@zwik.zgora.pl
Nadzoruje:

 • Zadanie nr 4 - Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków rozbudowa części mechanicznej i budowa spalarni osadów
 • Zadanie nr 7 - Wdrażanie Projektu Inżynier - nadzór nad wdrażaniem Zadań nr 2-6.
 • mgr Monika Turzańska - specjalista ds. reklamy i promocji

kontakt: tel. 068 451-29-55, mturzanska@zwik.zgora.pl

 • Organizuje przepływ informacji z zakresu realizacji Projektu. Raportuje działania informacyjne i promocyjne.
 • Odpowiada za realizację wymogów dotyczących informacji i reklamy Projektu określonych w Decyzji KE.
 • Opracowuje materiały do strony internetowej JRP.
 • mgr Dorota Sławek - Inspektor ds. finansowych

kontakt: tel. 068 451-29-58, dkrzywicka@zwik.zgora.pl

 • Współpracuje w zakresie rachunkowości Projektu.
 • Sporządza harmonogramy rzeczowo-finansowe Projektu.
 • Współpracuje przy sporządzaniu Planu Płatności.
 • Zapewnia terminową realizację płatności.
 • Sporządza informacje, sprawozdania, raporty z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno-finansowym.
 • mgr Marta Haraś - Inspektor ds. finansowych

kontakt: tel. 068 451-29-57, mharas@zwik.zgora.pl

 • Współpracuje w zakresie rachunkowości Projektu.
 • Sporządza harmonogramy rzeczowo-finansowe Projektu.
 • Współpracuje przy sporządzaniu Planu Płatności.
 • Zapewnia terminową realizację płatności.
 • Sporządza informacje, sprawozdania, raporty z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno-finansowym.
 • mgr Wojciech Rudkiewicz - Główny Księgowy Spółki

kontakt: tel. 068 451-93-06, wrudkiewicz@zwik.zgora.pl

 • Nadzoruje finansową realizację Projektu oraz kontrasygnuje decyzje finansowe.
 • Tomasz Dąbrowski - Radca Prawny ds. obsługi Projektu

kontakt: tel. 068 451-29-58, t.dabrowski@post.pl

 • Nadzoruje zachowanie zgodności dokumentów z przepisami i procedurami Unii Europejskiej oraz z prawem polskim.
 • Przygotowuje analizy prawne w zakresie prowadzonego nadzoru.
 • Opracowuje dokumenty w sprawach wymagających interpretacji przepisów
  i procedur Unii Europejskiej. Uczestniczy w pracach Komisji Przetargowych.

do góry

 
© Copyright 2005 "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.Wykonanie: MASKOM Zaloguj